Thời gian Hội chợ

Thời gian mở cửa hàng ngày
  18/04/2018 : 09.00-18.00
  19/04/2018 : 09.00-18.00
  20/04/2018 : 09.00-18.00
  21/04/2018 : 09.00-17.00